Gezocht: aanstaande Tweede Kamerleden (m/v)
(juni 2014: tevens treedt de eerste groep belangstellenden toe tot het oprichtersteam)

Kort profiel
  • Dienstbaar, luisterend, communicatief; een 'ideale ambtenaar'
  • Welbespraakt, zoals de meeste parlementair tv-verslaggevers
  • Géén (openlijke) eigen politieke mening
  • Handig met social media en internet
ONpartij.nl, de Open Nederland-partij in voorbereiding, roept belangstellenden op voor het kandidaat-Kamerlidmaatschap in het licht van de geplande verkiezingen van maart 2017. Of eerder. (Liever niet, want de “ONP” heeft wel wat voorbereiding- en kennismakingstijd nodig.)

Voor respondenten uit de eerste oproep van eind juni 2014 geldt dat zij toetreden tot de oprichtingsgroep van deze nieuwe, maar vooralsnog ongekende Nederlandse politieke partij. Belangstellenden die niet het Kamerlidmaatschap ambiëren, maar op basis van de geschetste kaders wel willen meedenken en –bouwen, worden eveneens van harte uitgenodigd te reageren.

U bent een dienaar van betrokken burgers. Dat wat zij per thema op de online ONpartijmedia bediscussiëren en bij meerderheid overeenkomen, brengt u in de plenaire en commissievergaderingen van de Nederlandse parlementaire democratie. In realtime koppelt u cruciale meningsvormingelementen binnen dergelijke overleggen ook terug naar de relevante forums van ONpartij.nl.

U bent ongevoelig voor lobbyisten en gaat niet mee op dienstreizen in het binnenland. Wel roept u in de ONpartijmedia lokale betrokken burgers op, om u en uw werkgroep van de nodige informatie te voorzien als uw collega-partijleden op pad gaan. En als ze later hun bevindingen gebruiken in het werk. Wat betreft buitenlandse dienstreizen bepaalt de ONpartij-achterban per geval en bij meerderheid of u mee wordt uitgezonden. Tijdens uw Kamerlidmaatschap kunt u geen nevenactiviteiten vervullen, tenzij op uw verzoek de online-achterban anders beslist.

Voor journalisten, en zeker voor die binnen de Haagse Kaasstolp, bent u een aimabele man of vrouw die niets meer en niets minder heeft te zeggen dan hetgeen de meerderheid van onze achterban vindt. U verwoordt het alleen wel perfect. Is het volk grappig over een bepaald debat, dan bent u grappig. Zijn we boos, dan bent u boos. Persoonlijk hebt u niets tegen types als Rutger Castricum en diens neo-journalistieke stijl. Wat u inhoudelijk vindt, kan iedereen op internet vinden.

Op ONpartij.nl wordt u geïnstrueerd door betrokken leden met kennis van zaken en gezond verstand waar u per thema politieke bondgenoten moet zoeken. In de Tweede Kamer bent u een aardige collega, en neutraal en vriendelijk. Ook staat u altijd open, het doorgeefluik, voor goede ideeën en samenwerkingen. Heen en weer.

Verbonden met de buitenwacht, toen al. Foto: De Groene Amsterdammer.
Voor Kamerleden van andere partijen zijn ONP’ers maar vreemde en toch ook spannende eenden in de bijt. Persoonlijk en als partijafgevaardigden zijn ze zoekende hoe ze met u, met deze continue en directe lijn met het betrokken volk, moeten omgaan. Wordt u door ons in de Kamer gekozen, dan is het uitgesloten dat u wordt buitengesloten.

Bent u overtuigd geraakt hoe reëel de ONpartij kan worden? En u ziet uzelf er wel in, maar u bent benauwd voor regeringsdeelname? Wees gerust, op de site ONpartij.nl kiezen we indien relevant en bij elke gelegenheid onze leiders. Tot aan de formateur aan toe.

U gaat nu al soepel met social media en internet om en u bent bereid als super-user mee te werken aan de nog te ontwikkelen internettoepassingen van ONpartij.nl. Eenmaal operationeel bent u uitgesloten van actieve meningsvormende deelname. Bij uiteindelijke aanstelling is dit uw belofte, een code, die u aan de ONpartijachterban aflegt.

Salariëring
In tegenstelling tot conventionele Kamerleden neemt u geen dossiers mee naar huis. Dit ‘huiswerk’ wordt gedaan door uw en onze per thema betrokken online-achterban. Het verschil in werktijd en werklast heeft effect op uw inkomen, of ‘schadeloosstelling’ in parlementair jargon. Deze basisvergoeding voor Tweede Kamerleden bedraagt momenteel € 7.311,56 bruto per maand.
Aangezien toch beroep op u wordt gedaan wat betreft: scherpte, alertheid, voorlichting en communicatie is de vaste omslag: 3/5e deel van de schadeloosstelling voor het ONpartijkamerlid en 2/5e deel voor de partij (lokatie, internetverbindingen en –beveiliging en acties in het land.)
[Pending link overige vergoedingen voor Tweede Kamerpartijen en volledig transparante financiële huishouding Open Nederland-partij.]

Reacties kunt u sturen naar het oprichtingssecretariaat: kantoor@onpartij.nlter attentie van Richard Reekers. De eerste aanmelders draaien mee in de oprichtingsgroep. Ook overige belangstellenden voor de oprichtingfase kunnen zich op dit adres melden.

De ONpartijleden beslissen in een van de eerste acties op de nog te bouwen webinfrastructuur of u officieel wordt voorgedragen als kandidaat-Kamerlid. Een achtergrondonderzoek naar uw eventuele politieke verleden zal vanuit de achterban deel  uitmaken van de kandidaatstellingprocedure. Overigens hoeft dit niet te betekenen dat u bijvoorbaat wordt uitgesloten van het kandidaatschap. Ook hier geldt: de achterban bepaalt bij meerderheid.